Mar 02

Emekli çalışanın kıdem hakkı var mı? HÜSEYİN İRFAN FIRAT

SORU: Ben özel sektörden emekli olduktan sonra başka bir özel sektör firmasında çalışmaya başladım. Bu işyerimden ayrıldığım zaman kıdem tazminatı alma hakkım var mıdır?

YANIT: Eski İş Yasası’nın kıdem tazminatını düzenleyen 14’üncü maddesi halen yürürlüktedir. Emeklilik sonrası çalışmaya başladığınız işyerinizden kıdem tazminatını hak kazandırıcı bir nedenle işten ayrılırsanız kıdem tazminatını almanıza bir engel yoktur. Buna göre işçiye kıdem tazminatı alarak işten ayrılma hakkı sağlayan nedenler şunlardır:

>> Muvazzaf askerlik hizmeti sebebiyle,

>>Kadın işçi evlilik sebebiyle (evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde),

>>Emeklilik ve prim ödeme gün sayısı ile sigortalılık süresini tamamlayıp sadece yaş bekleyenlerin işten ayrılmaları sebebiyle,

>> İşçiler bakımından İş Kanunu 24/1, 24/2 ve 24/3’üncü maddeleri çerçevesinde haklı fesih hakkını kullanarak işten ayrılmaları halinde,

>> İşverenler bakımından İş Kanunu’nun 25/1, 25/3, 25/4’üncü maddeleri çerçevesinde haklı fesih hakkını kullanarak işçinin iş sözleşmesini sona erdirmeleri halinde,

>>İşveren tarafından işçinin iş sözleşmesinin geçerli sebeple (ekonomik nedenler, işçinin davranışları ve/veya yetersizliği gibi nedenler) sona erdirilmesi halinde.

>>İş güvencesi hükümlerinin geçerli olmadığı haller ve işletmelerde işçinin iş sözleşmesinin işverence neden gösterilmeksizin sona erdirilmesi halinde.

Yukarıda saydığımız koşullar çerçevesinde iş sözleşmesi sona eren bir çalışan emekli de olsa kıdem tazminatına hak kazanır. Bu konuda Yargıtay’ın görüşü de aşağıda kısa özetini sunduğum kararında görülebileceği gibi aynı yöndedir:

“Emeklilik tarihinden sonra hizmet akdi kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona eren işçiye, son ücreti üzerinden tüm hizmet süresi esas alınarak kıdem tazminatı alacağı ödenmelidir.” (Yargıtay 9. HD. 24.12.2004 tarih ve E.2005/9479, K.2005/37140 sayılı kararı)

Kaynak: Birgün

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://selulozis.org.tr/yazilar/emekli-calisanin-kidem-hakki-var-mi-huseyin-irfan-firat/